صفحه 1

شب به‌یادماندنی/گزارش برگزاری چهارمین جشن سینمایی دنیای تصویر

شب به یادماندنی گزارش برگزاری چهارمین جشن سینمایی دنیای تصویر ساسان پیروز معاشران گره از زلفِ یار باز کنید شبی خوشست، بدین قصهاش دراز کنید حضورِ خلوتِ انس است و دوستان جمعند وَاِنْ یکاد بخوانید و در فراز کنید رباب […]